“PATAWARIN kami sa aming mga pagkakasala gaya nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.” Gaya ng pagtawag natin sa Diyos para sa kapatawaran para sa ating maraming kamalian, kaya tawag natin sa ating sarili ay mga taong mapagpatawad. Sa isa sa mga simbahan ng aking parokya mayroong matandang babae na naninirahan sa isang maliit na bahay sa bayan. Direktang kasalungat niya, pagtawid lang ng kalye, ay naninirahan ang kanyang kapatid na lalake. Nang bisitahin ko siya, natuklasan ko ang isang malungkot na kuwento. Hindi siya nakikipag-usap sa kanyang kapatid na lalake sa higit na 40 taon. Noong 1950 nagkaroon sila ng pagtatalo sa isang bagay. Magmula noon, parehong nakikita nila ang isa't isa araw-araw ngunit tinatanggihan nilang mag-usap. Nasubaybayan nila ang paglaki ng bawat mga anak nila ngunit hindi kailanman nagkakilala ang mga ito. Parehong tumangging magsabi ng paumanhin. Sinabi ng bawat isa na mauna na muna ang isa. Parehong naging labis na sumama ang loob. It'o'y naging malaking personal na trahedya at maaari itong naging madaling itama.

Tayong lahat ay bahagi ng mga pamilya o komunidad, kabilang ang ating kapuwa tripulanteng nakasakay sa barko. Sa naturang mga komunidad, parating magkakaroon ng mga pagkayamot at karaingan; palaging magkakaroon ng mga taong matitigas ang ulo, at palaging magkakaroon ng mga bagay na ipagpapatawad. Kung hindi nating magawang magpatawad; kung hindi nating magawang magsabi ng paumanhin, napakadali para sa galit at pagdaramdam na yumabong. Masama iyong para sa atin at masama para sa komunidad. Hindi ito ang paraan ng Diyos. Hindi ko pa nakita ang babaeng iyon sa aking parokya sa maraming taon ngunit natatakot ako na ang kanyang alitan ay hindi matatapos at siya at kanyang kapatid na lalaki ay hindi kailanman magkakasundo. Sa barko ang pagtubo ng naturang kapaitan ay hindi lamang nakalulungkot, maaari itong maging mapanganib.

Kung nahihirapan tayong magpatawad, palaging may kabutihan sa pag-alala sa sarili nating mga kamalian. At, gaya ng parati kong sinasabi, na palaging nagbubunga na gantihan ang kagaspangan ng ugali ng pagkamaunawain. Iyon, sa wakas, ay ang paraan ng Diyos na nagmamahal at nagpapatawad sa atin sa kabila ng lahat ng bagay. Sino ang kailangan mong patawarin ngayong araw?

Prayer: Isang dasal para sa mga manlalayag

Diyos ng lahat ng pagpapala, kami'y nagdarasal na habang araw-araw naming hinahanap at tinatanggap ang iyong buo at malayang pagpapatawad sa aming mga kasalanan, upang kami ay ganap at malayang patawarin ang mga may sala sa amin; at maaari ba naming ihandog ang aming pagpapatawad, kahit na ibigay mo sa amin ang iyong mga kapatawaran, para sa kapakanan ng ating Tagapagligtas na Hesukristo. Amen (Frank Colquhoun – Bagong mga Dasal ng parokya)