ANG kapangyarihan ng isang maestro ng barko, ay sinasabing, sobrang gumuho, ngunit kasabay ng mga pananaguntan ng opisyal na ito, ay naging sorbrang nadagdagan. Mahusay na madaling nagawa ng mga kahanga-hangang komunikasyon na makipag-usap nang matagal sa kapitan, saan man nakapuwesto ang barko, para ang bawat isa, nang walang pagtatangi sa mga time zone, ay pakiramdam na makapaghahandog ng payo, mga tagubilin o mga banta. Ngunit wala dito ang makapagbabago sa katotohanan na kapag may nangyaring isang bagay, ang maestro ang masisisi, gaya nang sa batas, pananatilihin niya ang tanging pananagutan para sa kilos ng barkong iyon.

Noong araw, may katuturan ito, naging ang maestro ang gumagawa ng mga desisyon sa ruta ng barko, ang kanyang bilis at mga direksyon, at, bagaman maraming maaaring maitalaga sa mga opisyal, ang maestro ang nagdadala ng panghuling pananagutan para sa ligtas na pagkakarga at pagdidiskarga sa sasakyang pandagat, at kahit sa paghanap sa kargada at pagsang-ayon sa kabayaran para sa kargamento nito. Ngayon siyempre, mahigpit na nagpapatakbo ang maestro sa inuutos na kumpanya/charterer o mga tagubilin ng kabansaan ng estado.

Kaya paano mananagot ang kawawang maestro para sa mga nilalaman ng libu-libong container kung saan ay maaaaring maikarga sa isang malaking sasakyang pandagat? Ang terminal ay maaaring magbigay ng maagang babala ng mapanganib o espesyal na kargada, ang una na maaaring malaman ng maestro ang kargada ay habang naghahanda ang barko sa pag-alis sa puwerto, kapag maaaring magbigay ang terminal manager ng manipesto.

Ang kaugnay na kawalang lunas ng modernong maestro hinggil sa kargada ay binigyang diin nang nakaraang taon nang ang isang carrier ng sasakyan ay naging mabuway at muntik nang tumaob, sa isang parte ay dahil iniba ng terminal ang mga plano ng kargada at siniksik lahat ng mabigat na kargada sa itaas ng barko. Hindi rin pangkaraniwan sa mga kalakalan ng container na matuklasan na ang kabuuang naimanipestong timbang na isinaad sa mga dokumento ay nagtataglay nang kaunting pagkakawangis sa pinagpapasyahan sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga draught mark ng barko.

Maaaring kamutin ng maestro ang kanyang ulo at alalahanin ang tungkol sa kung saan talaga isiniksik ang lahat ng ekstrang hindi inaasashang timbang, umaasa na hindi ito nasa pinakaitaas ng deck stack. Ngunit ito'y pananagutan pa rin ng maestro, kahit na kung ito ay kawalang pag-asang maisasagawa para mamagitan ang mastero sa detalyadong pagsisiksik. “Pagkrusin lang ang iyong mga daliri at umasa sa pinakamabuti na hindi kawalang pag-asa na napaghalu-halo ito ng terminal ”, sabi ng isang maestro nang tanungin ang tungkol sa mga bagay na ito.

Ngunit nagyayari pa rin ang masasamang bagay, kung saan sinisiguro na mapananagot ang maestro sa lahat ng uri ng bagay na hindi nila magagawa, sa totoo lang, ay makokontrol. Pag-aralan ang kaso ng maestro ng isang napakalaking barko ng container kung saan ay papunta sa isang hintuang puwerto papunta sa kanyang destinasyon. Ang mga may kapangyarihan sa puwerto na iyon, marahil dahil sa isang ‘tip-off’ o dahil sa kanilang mahigpit na pagsusuri sa dokumentasyon ng kargada, ay natuklasan na ang kargada ng sasakyang pandagat, na kinargahan sa naunang hintuang puwerto at patungo sa destinasyon ng barko, ay naglalaman ng mga aytem pang-militar, kung saan gumawa ng mabigat na eksepsyon ang mga may kapangyarihan.

Maaaring tutulan ng mga taong may katawiran na ang pagdadala ng kargada na ito ay walang karapatan ang bansa kung saan nakadaong ang sasakyang pandagat sa kanyang normal na pag-ikot sa puwerto. Ang mga iyon ay mga sasakyan ibinabalik lamang sa bansa kung ang mga ito ay inari, pagkatapos ng military exercise. Ngunit dahil sa partikular na mga relasyon sa pagitan ng pinanggalingang bansa at ng hintuang puwerto, ang pagkakatuklas sa kargada ay nakapagpukaw ng malaking politikal na hindi pagkakasundo. Sa pagdami ng pinaghalu-halong galit, ang mga may-ari ng barko, at kawawang maestro, ay natagpuan ang kanilang mga sarili na mananagot sa pag-import ng “strategic commodities” at kung san ay nahila sa korte, na nahaharap sa malalang mga kriminal na sakdal. Ang makatwirang istratehiya ay maaaring naging para sa mga nagpapadala ng kargada na napag-isipan na ang posibleng mga pagbalik at direktang ipinadala ang kanilang kalakal sa sariling bansa. Ngunit minsan pa binibigyan diin nito ang napakanipis na praktikal na kalokohan na asahan ang maestro ng barko na magiging ganap na nakakaunawa sa mga nilalaman ng bawat-isa sa libu-libong container na ikinarga.

Siguradong panahon na para sa internasyonal na batas ng paglalayag na isapanahon ang sarili nito maipakita ang katotohanan ng pananagutan at kapangyarihan ng modernong maestro ng barko. Gayun pa man, lahat tayo ay naninirahan sa isang lipunan kung saan ay nahuhumaling sa pangangailangan, kapag nagkamali ang mga bagay, para iparatang ang sisi. Talagang ang kawawang matandang maestro ang magiging pinakakombenyenteng tao, gaano mang hindi makatarungang, umako ng pananagutan.